BALKAN İNCİLERİ

Rumeliye Yeniden Merhaba

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür
Anasayfa Balkan Abide Şahsiyetleri - GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

- GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

ATATÜRK  BALKANLAR’DA

(KRONOLOJİ)

1881   Kış   Atatürk Selanik’te dünyaya geldi.
1888          Atatürk’ün babası Ali Rıza’nın ölümü
1893          Selanik’te Şemsi Efendi İlkokulunu bitirdi ve aynı şehirdeki Askeri Rüştiye’ye geçti. Mustafa Selanik askeri rüştiyesine giriyor, Kemal ikinci ismi oluyor. Askeri rüştiyeden sonra Selanik Askeri İdadisinde öğrenime başladı.
1895          Mustafa Kemal Manastır askeri idadisine giriyor.
1899   13    Mart  İstanbul’daki Mektebi Harbiye’ye giriyor.
1902   10    Şubat Teğmen rütbesiyle Erkan-ı Harbiye’ye giriyor.
1903          Üsteğmen rütbesine yükseliyor.
1906          Selanik’e gizli yolculuk.
1907  20     Haziran  Kolağası (kıdemli yüzbaşı) rütbesine terfi ediyor.
13     Ekim   Selanik’teki 3. ordu kurmaylığına atandı.
29    Ekim    Selanik’te İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne girdi.
1908  22     Haziran  Rumeli yöresinde doğu demiryolları müfettişliğine getiriliyor.
Kasım  Avusturya-Macaristan Hükümeti'nin Bosna-Hersek sınırına yaptığı yığınak ile ilgili bilgi toplamak için Kasım 1908'de gizlice ve askeri istihbarat amaçlı olarak Bosna'ya gönderilmiştir. Sonraları mareşal olacak Binbaşı Fevzi Çakmak ile ilk kez orada tanışır.Dönüşte gayri resmi gizli raporunu veren Mustafa Kemal'e göre, yığınak Sırplara karşı yapılmaktadır.
1909   13    Ocak  Selanik’teki 17. Redif Alayına kurmay başkanı atanıyor. Aynı dönemde hareket ordusunun birinci kademesinde de Kurmay Başkanlığı yaptı.
13    Nisan İstanbul’da isyan İttihat ve Terakki gücü tekrar ele geçirmek için Hareket Ordusunu topluyor; Mustafa Kemal kendi tümeniyle kentin yakınına kadar geliyor. İstanbul’da 31 Mart olayının patlak vermesi üzerine bunu bastırmakla görevlendirilen Harekat Ordusunun kurmay başkanı olarak Edirne’den ayrıldı.
1910   4      Eylül  Selanik’teki 3. Ordu Subay Talimgahı Komutanlığı’na atandı.
Ekim  Mahmut Şevket Paşa’nın komuta ettiği ordunun kurmay başkanı olarak Arnavutluk Harekâtına katıldı. Arnavutluk isyanının bastırılmasına katılıyor.
1    Kasım Tekrar 3. Ordu Karargahında görevlendirildi.
1913   27   Ekim   Sofya’daki büyükelçiliğe bağlı askeri ataşeliğe atandı.Askeri ataşe alarak Sofya’ya gönderiliyor.
1914   11    Ocak  Sofya askeri ataşeliği görevine ek olarak Belgrat ve Çetine askeri ataşeliklerine bakmakla da görevlendirildi.
1915   20    Ocak Mustafa Kemal Gelibolu’ya gidecek olan 19. Tümenin komutasını almak üzere Sofya’dan ayrılıyor. Tekirdağ’da kuruluş halinde olan 19. Tümen’in komutanlığına atandı. Burada kuruluş çalışmalarını tamamladıktan sonra 25 Şubat’ta birliğini Maydos’a nakletti. 
2     Şubat  Tekirdağ’a gelişi.
25   Nisan  İtilaf birlikleri Arıburnu noktasına çıkartma yapıyor. İlerlemelerini durdurmakta M.K. büyük rol oynuyor. İtilaf devletlerinin Çanakkale’de Arıburnu’na yapmak istedikleri çıkarmayı çarpışma sonunda önledi.
7  Ağustos Anafartalar Muharebesini başarıyla sonuçlandırdı.
8  Ağustos Anafartalar grubu komutanlığına getirilen Mustafa Kemal itilaf güçlerinin ilerlemesini durduruyor.
9  Ağustos Anafartalar Grubu Komutanlığı’na getirildi.
10 Ağustos Komuta ettiği birliklerin başarılı taarruzu sonunda düşman Conkbayırı’nda yenildi.
17 Ağustos Kepirtepe’de düşmanı yenerek geri çekilmek zorunda bıraktı.
19 Ağustos Anafartalar Grubu Komutanlığı’na ek olarak Edirne’deki 16. Kolordunun komutanlığımı da üzerine aldı. 21 Ağustos  İkinci Anafartalar Savaşını da başarıyla sonuçlandırdı. Anafartalar’daki bu iki başarısının sonucunda Anafartalar Kahramanı diye anılmaya başladı.
10   Aralık  Mustafa Kemal İstanbul’a gitmek üzere Gelibolu’dan ayrılıyor.
1916  27 Ocak  Edirne’de bulunan ve daha sonra karargahı Diyarbakır’a nakledilen 16. Kolordu Komutanlığını Edirne’de teslim aldı.
1919  18 Haziran  Trakya’daki birliklere komuta eden Cafer Tayyar (Eğilmez) Paşa ile temasa geçti.
1928 23Ağustos Tekirdağ’a geliş. Tekirdağ’da yeni alfabe konusunda yaptığı konuşmanın sonunda memurlarla sohbet etti.
1930   27 Ekim     Mustafa Kemal Ankara’da Venizelos’u kabul ediyor. Dostluk anlaşması 30     Ekim’de imzalanıyor.
1930 20-21Aralık Kırklareli ziyareti       
1930 21-25Aralık Edirne ziyareti       
1933   4       Ekim Yugoslav Kralı Aleksandr Ankara’da kendisini ziyaret etti.
1934   9      Şubat Balkan Paktı imzalanıyor.
1936  2-3    Eylül  Balkan Folklor Festivali’ne katılıyor (İstanbul)
1937 17-20 Ağus  Trakya Manevraları’na katıldı
1938  27     Şubat  Balkan Zirvesi’ne katılıyor.
1938  19 Haziran  Romanya Kralı Carol II ile İstanbul’da görüştü. 


Balkan Paktı Başvekilleri: Balkan Paktı Başvekilleri Gazi Mustafa Kemal'le bir arada. Soldan sağa: Stoyadinoviç (Yugoslavya), Gazi, General Metaksas (Yunanistan), Romanya ve Türkiye Başbakanları.

BALKAN BİRLİĞİ

“Balkan Milletlerinin birliğine çalışan kıymetli murahhasların huzurunda bulunmaktan duyduğum bahtiyarlık büyüktür. Balkan Milletleri bugün müstakil siyasi mevcudiyetler halinde bulunuyorlar. Bu devletlerin sahibi olan milletler asırlarca beraber yaşamışlardır. Bu itibarla Balkan Milletlerinin asırlara şamil müşterek bir tarihi vardır. İşte siz muhterem Balkan Milletleri mümessilleri, mazinin karışık his ve hesaplarının üstüne çıkarak derin kardeşlik esasları kuracak ve geniş birlik ufukları açacaksınız; ihmal olunmuş ve unutulmuş büyük hakikatleri ortaya koyacaksınız.”

Bu günün hakiki icapları Balkan Milletlerinin, devrin hürmet ve riayete mecbur kıldığı, yepyeni şartlar ve kayıtlar ve geniş bir zihniyet altında birleşmelerindeki faydanın büyük olduğunu göstermektedir. Balkan Birliğinin temeli ve hedefi, karşılıklı siyasi müstakil mevcudiyete saygı ile dikkat ederek iktisadi sahada, kültür ve medeniyet vadisinde teşriki mesai eylemek olunca, böyle bir eserin bütün medeni beşeriyet tarafından takdirle karşılanacağına şüphe edilemez. İnsanları mesut edecek yegane vasıta onları birbirlerine yaklaştırarak, onlara birbirlerini sevdirerek, karşılıklı maddi ve manevi ihtiyaçlarını temine yarayan hareket ve enerjidir. Cihan sulhü içinde beşeriyetin hakiki saadeti, ancak bu yüksek ideal yolcularının çoğalması ve muvaffak olmasiyle mümkün olacaktır.

Teşebbüsünüzün umumi anlaşmayı kolaylaştırıcı mahiyeti itibariyle, cihan sulhüne hizmet edici, insani bir amil meydana getireceğine kaniim. Milletlerinize, benden , hararetli muhabbetler, samimi dostluklar götürünüz. Sizi ve sizing asil milletlerinizi hürmetle bir daha selamlarım.

(Mustafa Kemal Atatürk, 1931, Balkan Konferansı Üyeleriyle Konuşma)

Kaynak: www.balkanpazar.org

 

KİMLER ÇEVRİMİÇİ

Şu anda 381 ziyaretçi çevrimiçi